Đang tải... Vui lòng chờ...

Tin hoạt động của HTX

HỘI CHỢ HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO 2017
Hội chợ Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 2017 được UBND Thành phố Đà Nẵng tổ chức từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 06 năm 2017 tại Quãng trường 29/3 của Thành phố . Đây là Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao thứ 3 trong năm 2017,sau An Giang, TP HCM và là hội chợ HVNCLC lần thứ 13 tổ chức tại Đà Nẵng.

ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN HTX NẤM AN HẢI ĐÔNG. NK 2016-2020
Căn cứ Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012 và Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều của HTX. HTX nấm An Hải Đông đã tổ chức Đại hội thành viên tổng kết nhiệm kỳ công tác 2011 - 2015, chuyển đổi HTX theo luật 2012, bàn phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2016 - 2020 vào ngày 05 / 06 / 2016.